fbpx

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 

A COOLTOUR BAR KFT. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 18 fszt., cégjegyzékszám: 01 09 171852, a 2024. február 29. és 2024. március 17. közötti időszakra szervezett, a Cooltour Bar TikTok oldalon (https://www.tiktok.com/@cooltourbar) bonyolított játék Részvételi- és Játékszabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

  1. Szervező, Bonyolító, részvétel

 

A Cooltour Bar oldalon futtatott, 2024. február 29. és 2024. március 17. között futó játék („Játék”) szervezője a Cooltour Bar Kft. („Szervező”). A Játék Bonyolítója a Balance Media Online Bt. („Bonyolító”). Szervező és Bonyolító kijelenti, hogy a TikTok vállalat a játék szervezésében, lebonyolításában nem vesz részt. A Játékban részt vehet minden olyan 14. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személy, aki a játék időtartama alatt a TikTok közösségi oldal regisztrált tagja és nem esik kizárás alá a következő szempontok alapján:

 

A játékból ki vannak zárva:

 

  • Az Cooltour Bar Kft.  és partnerei, valamint e személyek kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint e személyek közeli hozzátartozói;
  • Balance Media Online Bt. és kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek közeli hozzátartozói;
  • Egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek közeli hozzátartozói.

 

Bonyolító és Szervező ellenőrzi az adott személy részvételi jogosultságát. Bonyolító a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen-, vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál meg a III. pontban részletezett nyereményhez jutni, vagy a Játékot bármely módon manipulálni.

 

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel és személyes adataik megadásával a résztvevők a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatot automatikusan elfogadják.

 

  1. A Játék tartalma, leírása

 

a Cooltour Bar TikTok oldalon (https://www.tiktok.com/@cooltourbar) 2024. február 29-én 18 órakor feltett kérdésre kommentben (hozzászólás formájában) várjuk a választ. A kérdésre 2024. március 17-én, 23 óra 59 percig a kommentelők vesznek részt a játékban, egy személy egy számmal/kommenttel játszhat. A Játékban való részvétel ingyenes, azt Szervező és Bonyolító semmiféle áru-, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

 

III. A Játék nyereménye

 

A 2024. február 29-én 18 órakor létrehozott videóhoz először helyes választ írónak 1 db 20.000 Ft-os ajándékutalványt adunk ajándékba, melyet a Cooltour Bar 2 vagy Cooltour Bar 3-as egységünkben fogyaszthat le. A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

  1. A Játék időtartama

 

A Játék 2024. február 29-tól 2024. március 17-ig tart.

 

  1. A nyereménysorsolás időpontja és menete

 

A Játék nyertese 2024. március 25. napján 19:00 óráig küldheti be a Facebook-on/Tiktokon keresztül privát üzenetben elérhetőségét. Amennyiben nem jelentkezik a megadott időn belül, pótnyertest hirdetünk.

 

Ha a nyereménysorolás során kisorsolt játékos nem felel meg a szabályzatban foglaltaknak, a jelentkezése érvénytelennek minősül. A Játék résztvevői tudomásul veszik, hogy Bonyolító és Szervező érvénytelenítés és kizárás kérdésében hozott döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt. A tartaléknyertesre mindenben a nyertes játékosra vonatkozó szabályok irányadóak.

 

Szervező és a nyertes a megadott e-mail címén egyeztetik a személyes adatokat, és a nyeremény átvételének módját. A játékos tudomásul veszi, hogy a vele történő kapcsolatfelvétel kizárólag a szavazás során megadott e-mail cím, vagy Facebook-profil értesítése útján történik. Amennyiben a kiküldött értesítésben megadott határidőn belül és utasításoknak megfelelően a játékos adategyeztetésre Szervezőnél nem jelentkezik, és ezen okból az értesítés sikertelen, úgy Szervező az értesítést nem köteles megismételni. Ekkor a kapcsolatfelvétel elutasítottnak minősül, és Szervező a játékost kizárhatja. Az elutasítás, kizárás és érvénytelenítés kérdésében Szervező döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben a játékos az értesítést elutasítja, nem jelentkezik, vagy a játékos jelentkezése bármely okból a szabályzatba ütközik, úgy a soron következő „tartaléknyertes” játékos kerül értesítésre. Amennyiben a „tartaléknyertes” jelentkezése érvénytelen, vagy a Játékból kizárásra kerül, úgy Szervező nem köteles újabb tartaléknyertest kisorsolni.

 

A nyertes kiválasztása 2024. március 18-án 15:00 órakor történik. Az első helyes megoldást beküldő személy nyer.

 

Az értesítések során a telefon- vagy tevékenysége, vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező károkért a Szervező és Bonyolító nem vállal felelősséget. Szervezőt és Bonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a játékos téves adatszolgáltatásából, illetve a Játékban használt e-mail vagy Facebook-postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben.

 

Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a sorsolást követő̋ 50 napos határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a játékosokra nézve jogvesztő. Az átvétel időtartama alatt a nyeremény másra történő átruházása kizárt.

 

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A 18. életévét be nem töltött, illetőleg korlátozottan cselekvőképes játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel feltétele a törvényes képviselő jóváhagyása. Az ilyen beleegyezés vagy jóváhagyás meglétét Szervező vagy Bonyolító a kiskorú, illetőleg korlátozottan cselekvőképes játékos meghatározott formában, módon és határidőben, írásban köteles igazolni. Amennyiben az igazolásnak a játékos a megszabott határidőben nem tesz eleget, úgy jelentkezése érvénytelennek minősül, és a játékos kizárható.

 

A játékosok tudomásul veszik, hogy a nyertesek kizárólag név és e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. A nyertes játékosok – személyes adataik egyeztetése és személyazonosítás céljából – felhívásra kötelesek a személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatására is. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség bármely megsértése esetén Szervező vagy Bonyolító jogosult a játékosok kizárására. Szervező és Bonyolító ilyen döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt.

 

Amennyiben valamely nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges bármely feltételnek nem tesz eleget, vagy a szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, vagy bármely egyéb érvénytelenségi okból részére a nyeremény nem adható át, Szervező a tartaléknyertest kísérli meg a fentebb megfogalmazottaknak megfelelő módon értesíteni, illetve a nyereményt részére átadni.

 

Ha valamilyen oknál fogva sem az elsőként kisorsolt játékos, sem a tartaléknyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek, és a nyeremény emiatt nem kerülhet átadásra, továbbá abban az esetben is, ha a nyeremények átvételére rendelkezésre álló 50 napos jogvesztő határidő lejár, a nyeremény átvétele/átadása nélkül, úgy a nyeremény Szervező tulajdonában marad.

 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adók és járulékok megfizetését Szervező vállalja.

 

A játékban részt vevő tudomásul veszi, hogy Szervező és Bonyolító nem felelős semmilyen kártalanítási igény iránt a játék során. Szervező és Bonyolító nem felel a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény vonatkozásában a jogszabályok által megengedett legtágabb körben kizárnak minden felelősséget és szavatosságot.

 

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

 

A Játék során megadott e-mail cím és Facebook-profil címe kizárólag a nyertesek értesítését, a velük való kapcsolatfelvételt szolgálja. Szervező a játékos vagy törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a jelen Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a nyertesek azonosítására és meghatározására, a nyertesek értesítésére és velük való kapcsolattartásra, illetőleg panaszok és reklamációk kezelésére használja fel. A játékos a részvételével tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott adatai indokolt esetben továbbításra kerülhetnek a Tiktok, Inc., illetve a Cooltour Bar Kft.  részére, különösen, ha az adattovábbítást visszaélés vagy kizárási feltételek ellenőrzése teszi szükségessé. A Tiktok, Inc. adatkezelésére a Tiktok Adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A Tiktok, Inc. a részére továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét Safe Harbor regisztráció útján biztosítja. A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a játékos – akár törvényes képviselője útján – egyben kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező, a játékos nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül a játékos nevének, játékos lakcíméből a település nevének, továbbá a nyerés tényét nyilvánosságra hozza. A játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketinganyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, videofelvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklámanyagokban. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. Szervező a játékos és törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a Játékban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt tevékenységéhez használja fel. A személyes adatok biztonságáról Szervező és Bonyolító megfelelő intézkedések útján gondoskodik.

 

 

A nyertesek esetében a családi név, születési név, lakcím, anyja születési neve, illetve születési hely és idő – mint személyes adatok – önkéntes szolgáltatása szükséges a nyereménytárgyakkal kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítéséhez, mely adatokat Szervező a számviteli jogszabályokkal összhangban megőrzi. Ezen adatok szolgáltatása és igazolása hiányában Szervező a nyeremény átadását megtagadhatja.

 

A személyes adatok kezelését Szervező és a nevében eljáró Bonyolító addig az időpontig végzi, míg az a Játék lebonyolításával kapcsolatosan szükséges, vagy ameddig a Játékos ezen adatok törlését nem kéri. Akik nem nyertes játékosok adatai 30 nap után törlésre kerülnek.

 

A játékos bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.

 

VII. Felelősség

 

Bonyolító jogosult a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot bármikor módosítani, amelyért semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. A játékos saját felelőssége megbizonyosodni arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt Tiktok-fiók útján, Szervezőt és Bonyolítót e tekintetben felelősség nem terheli. Szervező és Bonyolító nem vállal felelősséget a játékos által megadott adatok valódiságáért. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik. A játékosok elfogadják, hogy a Játék során a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező vagy Bonyolító számára okozott kárért teljes felelősséget vállalnak. Bonyolító a Játékban való részvételt a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén megvonhatja. Amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi- és Játékszabályzat egyéb részeinek érvényességét. Ez esetben a Részvételi- és Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. Jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

Kelt: Budapest 2024. február 29.